Van:


-Electrotechnisch Bureau Homan B.V. (KvK nr. 30061998);
-Homan Verlichting B.V. (tevens h.o.d.n. Homan Deco) (KvK nr. 2337330);
-Homan Solar B.V. (KvK nr. 78261627);
-Homan Events B.V. (v/h Energy On Tour B.V.) (KvK nr. 64540626);
-Homan Kermis B.V. (tevens h.o.d.n. Kermis.NL) (KvK nr. 30214759);
allen gevestigd te Mijdrecht en hierna ieder afzonderlijk te noemen:
“Homan”

ALGEMEEN

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen
Homan en de wederpartij tot stand komen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van één
of meer van de onderstaande bepalingen afwijken.
2. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden binden Homan niet, tenzij deze
door Homan uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Offerte
1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven wat de prestatie van Homan is. Dit kan
bestaan uit:
– verkoop van materiaal,
– verhuur van materiaal,
– het verrichten van (al dan niet projectmatige of tijdelijke) elektrotechnische installatie (hierna:
“een installatie opdracht”),
– reparatie, onderhoud, inspectie of service van een elektronische installatie,
– een combinatie van bovengenoemde prestaties.
3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.
4. Deprijzen inde genoemde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, waaronder verzend-, vervoers-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
5. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door Homan. Hetzelfde geldt voor
nadere overeenkomsten in verband met aanvullingen of wijzigingen

Artikel 3 Levertijd
Levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd dient de wederpartij Homan schriftelijk in gebreke
te stellen en haar in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn aan haar verplichting te
voldoen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Homan aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Homan worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
deovereenkomstbenodigdegegevensniettijdigaanHomanzijnverstrekt,heeftHomanhetrecht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. Homan is niet
aansprakelijk voorschade, van welke aard ook, doordat Homan is uit gegaan van door de wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Homan
kenbaar behoorde te zijn. De wederpartij vrijwaart Homan voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij
toerekenbaar is.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding
1. Homan is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Homan ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen;
– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Homan bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Homan op de wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Homan de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, is Homan gerechtigd het
werk stil te leggen en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige zin bepaalde laat
onverlet het recht van Homan op vergoeding van schade, kosten en rente.
5. Homan behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
6. Indien aan Homan door een organisator de opdracht is gegeven om de elektriciteitsvoorzieningen
voor een evenement te verzorgen met individuele gebruikers en Homan rechtstreeks met de
verbruiker van de stroom contracteert voor de individuele aansluiting, te leveren diensten en/ of de
verbruikte stroom, is Homan gerechtigd om aan deze verbruiker een voorschot te vragen voor de
individuele aansluiting, de te leveren diensten en/of de te leveren stroom, alvorens Homan een
overeenkomst aangaat met de verbruiker en alvorens Homan de verbruiker aansluit op de
stroomvoorziening.
7. Homan is gerechtigd de in lid 6genoemdeverbruiker af te sluiten van de stroomvoorziening in
het geval de verbruiker haar(betalings)verplichtingen (uit welke hoofde dan ook) jegens Homan of
jegens de in lid 6 genoemde organisator van het evenement niet nakomt.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Homan, zolang de
wederpartij de op de levering betrekking hebbende facturen, alsmede eerdere of latere facturen,
nog niet of niet volledig heeft voldaan.
2. Zolang de eigendom van de in lid 1 bedoelde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het
haar niet toegestaan deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. Bij
overtreding wordt de verkoopprijs/aanneemsom terstond volledig opeisbaar, onverminderd de
rechten van Homan uit hoofde van voormeld eigendomsvoorbehoud.
3. De wederpartij is verplicht de eigendommen van Homan met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van Homan te bewaren.
4. Indien derden beslag leggen op de eigendommen van Homan dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Homan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden daarvan op de hoogte testellen.
5. Zodra de wederpartij in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Homan gerechtigd
zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling, de eigendommen van Homan terug te
nemen, zulks onverminderd de overige rechten die Homan toekomen. De wederpartij wordt in
ieder geval geacht in betalingsmoeilijkheden te verkeren zodra door haar een verzoek tot surséance
van betaling is gedaan, haar faillissement is aangevraagd of ten laste van haar beslag is gelegd.

Artikel 7 Verzekering
De wederpartij verplicht vanaf het moment van terbeschikkingstelling, de eigendommen van
Homan te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
Homan.

Artikel 8 Betaling en zekerheid
1. Betaling van de overeengekomen prijs dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen
21 dagen na factuurdatum, op een door Homan aangegeven wijze.
2. Homan is bevoegd het bedrag van een factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag
van maximaal 2%.De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het
derde lid aangegeven vervaldag.
3. Indien de wederpartij met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan
Homan verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de
wettelijke rente verschuldigd.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling (ten laste) van de
wederpartij zijn de vorderingen van Homan op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6. Indiendekredietwaardigheidvandewederpartijdaartoeaanleidingmochtgeven,ishijop
eerste verzoek van Homan gehouden om zekerheid te stellen voor het door hem in gevolge de
overeenkomst verschuldigde binnen een daartoe door Homan te stellen termijn. Het vorenstaande
geldt ook indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van Homan
1. Homan is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg
van gebreken in haar prestatie.
2. Deaansprakelijkheid vanHoman is altijd beperkttot hetbedragdatop grond van de afgesloten
aansprakelijkheidsverzekeringinhetdesbetreffende gevalvooruitkeringinaanmerkingkomt.
Mochtdeverzekeringineniggevalgeendekkingbiedenofniettotuitkeringovergaan,isde
aansprakelijkheid van Homan beperkt tot de waarde van de geleverde prestatie en maximaal tot
het factuurbedrag, exclusief werkelijke verbruikskosten zoals brandstof en stroomverbruik en
exclusief BTW.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Homan aan de
overeenkomstte laten beantwoorden,tenzij dit gebrekniet aanHoman toegerekend kan
worden;
– redelijke kosten, gemaaktter voorkoming of beperking van schade, voorzover de
wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Homan isin geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Ingeval van overmachtisde aansprakelijkheid vanHoman uitwelkehoofde danookuitgesloten.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schadegeldennietindiendeschadetewijtenisaanopzetofgroveschuldvan
leidinggevende ondergeschikten van Homan.

Artikel 10 Overmacht
1. Onder overmacht wordtin deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet- voorzien, waarop Homan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Homan niet in
staatis de verplichtingen na te komen.
Onderovermacht vanHomanwordtmedeverstaanstoringeninhetbedrijfvanHomanof
haartoeleveranciers(waarondertevens begrepen: op het uitte voeren werk) ten gevolge
van
stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen te land of te water, machinebreuk, molest,
oorlog, mobilisatie en elke maatregel van overheidswege met een soortgelijke uitwerking,
alsmede andere omstandigheden die de normale bedrijfsgang verstoren.
2. Tijdens overmachtworden de leverings- en andere verplichtingen vanHoman opgeschort. Indien de
periodewaarin door overmacht nakoming van de verplichtingen doorHoman nietmogelijk is, langer
duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,zonder dat er
in dat geval een verplichting totschadevergoeding bestaat.
3. Homan heeft ookhetrechtzich op overmachtte beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedtnadatHomanhaar verplichtingen had moeten
nakomen.
4. Indien Homan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, ofslechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd
het reeds geleverde c.q. hetleverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
gehouden deze factuurte voldoenalsbetrofheteenafzonderlijkcontract.Dit geldtechter
nietalshetreeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

VERKOOP VAN MATERIAAL

Artikel 11 Verkoop en Garantie
1. Homangarandeertdatde te leverenzaken voldoenaandegebruikelijke eisenennormendie
daaraan kunnen worden gesteld voorlevering aan de wederpartij en vrijzijn van gebreken die dit
gebruik verhinderen. In het geval specifieke garantietermijnen zijn afgesproken geldt
die garantie gedurende die periode, in plaats van de algemene garantie zoals
geformuleerd in de eerste zin van dit artikellid.
2. Indiendeteleveren zakenniet voldoenaande verstrekte garantie,zalHomandezaak(binnen
redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel -indien retournering redelijkerwijze niet
mogelijk is- na schriftelijke kennisgevingterzake van het gebrekdoordewederpartij),naar
keuze vanHoman vervangen ofzorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de
wederpartijzich reeds nu devervangenzaakaanHomanteretournerenendeeigendomaan
Homanteverschaffen.
3. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Homan, de wederpartij
of derden wijzigingen hebben aangebracht danweltrachten aan te brengen aan de zaakof aan
de installatie waar de zaak onderdeel van is, of de geleverde zaak is aangewend voor doeleinden
waarvoor die niet bestemd is.
4. Indien de door Homan verkochte zaak, een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is
de garantie van Homan altijd beperkt tot de garantietermijn en de garantievoorwaarden die
door de producent van de zaak worden verstrekt.

Artikel 12 Levering
1. Levering geschiedt “af magazijn” vanHoman, tenzij anders overeengekomen.
2. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Homan deze bij hem aflevert of
doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking
worden gesteld.
3. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies
dienoodzakelijkzijn voordelevering,isHomangerechtigddezakenopteslaan voorrekeningen
risico van wederpartij.
4. Indien de zaken worden bezorgd is Homan gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
5. IndienHomangegevensbehoeftvandewederpartijinhetkadervanuitvoeringvande
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan Homan ter beschikking heeft
gesteld.
6. Homan is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken
of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Homan is gerechtigd het aldus geleverde
afzonderlijk te factureren.
7. Hetrisicovan verliesofbeschadiging vandeproducten die voorwerpvandeovereenkomstzijn,
gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te
wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Monsters en modellen
Isaandewederpartijeenmonsterofmodelgetoondof verstrekt,danwordthetvermoedslechtsals
aanduiding te zijn verstrektzonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden,tenzij uitdrukkelijk
wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

VERHUUR VAN MATERIAAL

Artikel 14 Verhuur en garantie
1. Homan garandeert dat de verhuurde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld en vrijzijn van gebreken die dit normale gebruik verhinderen.
2. Indien de verhuurde zaken niet voldoen aan deze garantie,zal Homan de zaak binnen redelijke
termijn na ontdekking van het gebrek vervangen ofzorgdragen voor herstel.
3. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Homan, de wederpartij wijzigingen heeft
aangebrachtdanweltrachtaantebrengenaandezaakofdezeheeftaangewendvoordoeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 15 Annulering en teruggave verhuurde zaken bij einde huur
1. Inhet gevaldewederpartijde verhuurovereenkomst vóór aanvang vanhet gebruik van het
gehuurdewenstteannuleren,iszijannuleringskosten verschuldigdterhoogtevan50%vande
overeengekomenhuurprijs.Indienannuleringplaatsvindtbinnen24uurvóórdeovereengekomen
aanvang van de huur, is de volledige huurprijs verschuldigd over de overeengekomen periode.
2. Bijheteindevandehuurisdewederpartijgehoudenhetaldusgehuurdeinoorspronkelijkestaat,
vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomtzijn
alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
3. Indien de wederpartij, omwelke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
blijft met de onder 2. genoemde verplichting, heeft Homan het recht de daaruit voortvloeiende
schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

OVEREENKOMST TOT HET UITVOEREN VAN EEN INSTALLATIE OPDRACHT

Artikel 16 Offerte tot installatie
In het geval Homan offreert om een installatie opdracht uit te voeren wordt tevens omschreven:
a. de plaats van het werk;
b. een omschrijving van het werk;
c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal
worden uitgevoerd;
d. het tijdstip van aanvang van hetwerk;
e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
f. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
g. of metstelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
h. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende
overeenkomst.

Artikel 17 Intellectueel eigendom / auteursrecht
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Homan of in haar
opdracht vervaardigdzijn,blijveneigendomvanHoman.Zijmogennietaanderdenterhandworden
gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden
gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen installatie opdracht wordt verleend dienen deze
bescheidenbinnen14dagennaeendaartoedoorHomangedaanverzoekfrancoaanhaarteworden
teruggezonden.

Artikel 18 Kosten offerte
Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Homan gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het
totstandbrengen vandeofferteaandegeneopwiens verzoekzijdeofferteuitbrachtinrekeningte
brengen, indien Homan zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 19 Overeenkomst en prijsverhogingen
1. De in de offerte omschreven werkzaamheden geldt als basis voor de overeenkomst. Alle
werkzaamheden die daar nietin zijn genoemd maar wel noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
installatie opdracht, is meerwerk.
2. De bepalingen omtrent huur van materiaal is mede van toepassing indien materiaal van Homan
wordt gebruikt door dewederpartij.
3. Homan is bevoegd de in de overeenkomst vastgelegde werkzaamheden en/of materialen eenzijdig
tewijzigen,tenzijheteenwezenlijkewijziging van detoegezegdeprestatiebetreft.
4. Deindeovereenkomstbedongenprijzenwordenniet verhoogdgedurendedriemaandennahet
sluiten van de overeenkomst. Nadien optredende verhogingen van materiaalprijzen, lonen en sociale
lasten, belastingen, invoerrechten en heffingen of andere lasten van overheidswege op te leveren
zakenendiensten,transportkosten,zullenteallentijdedoorHomankunnenwordenberekend,
zelfs al worden deze prijsverhogingen veroorzaakt door omstandigheden die op de datumvan het
aangaan van overeenkomst voorzienbaarwaren.

Artikel 20 Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij zorgt ervoor dat Homan tijdig kan beschikken:
– over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals
werktekeningen, vergunningen, ontheffingen enbeschikkingen zonodig in overlegmetHoman;
– over de locatie waar het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en /of afvoer van materialen en hetleveren van
brandstof;
– over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en
perslucht.
2. De benodigde brandstof, elektriciteit, water en afvoerzijn voorrekening van de wederpartij.
3. De wederpartijzalzorgdragen voor beveiliging van het werk tegen molest.
4. Dewederpartijdientervoortezorgendatdooranderenuittevoerenwerkzaamheden en/of
leveringen, die niettot het werk van Homan behoren,zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertragingondervindt.

Artikel 21 Aansprakelijkheid van de wederpartij
1. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
(wijzigingen in) omstandigheden en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door
weersomstandigheden wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders
of aanwijzingen. Voorts draagtdewederpartij de verantwoordelijkheid voor op verzoek van
wederpartij aangebrachte wijzigingen in de werkwijzen / constructie of opzet van het werk /
feitelijke uitvoering van het werk. Wederpartij staat ervoor in dat de gewenste (wijziging in)
constructies, werkwijzen, (werk) tekeningen, feitelijke uitvoering voldoet aan de wettelijke
voorschriften.
2. Indienmaterialendiedewederpartijterbeschikkingheeftgesteld,danweldoorhemzijn
voorgeschreven, gebrekenmochten hebben, is dewederpartij aansprakelijk voor de
daardoor veroorzaakte schade.
3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege
die nadedagvandeofferte inwerking treden, komenvoorrekening vandewederpartij.
4. Dewederpartij isaansprakelijkvoorschadeaanhetwerkalsgevolgvandoorhemofin
zijn opdrachtdoorderdenuitgevoerdewerkzaamhedenofverrichte leveringen.
5. Indiendoormolestop hetuitte voeren werk, deuitvoering vanhet werkwordt vertraagd, is
wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade, waaronder begrepen gevolgen vertragingsschade.

Artikel 22 Verplichtingen van Homan
1. Homanisverplichthetwerkgoedendeugdelijkennaardebepalingenvandeovereenkomst
uit te voeren. Homan dient het werk zodanig uit te voeren dat daardoorschade aan persoon,
goed en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Homan is voorts verplicht de door of namens de
wederpartij gegeven redelijke orders en aanwijzingen op te volgen.
2. De uitvoering van het werk moetzodanig zijn dat de totstandkoming van het werk binnen
de overeengekomen termijn haalbaar is.
3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Homan zich voor aanvang van het
werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
4. Homan vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor
zover dezedoordeuitvoering vanhetwerk istoegebracht en tewijten is aan opzetof grove
schuld van Homan of haar leidinggevendeondergeschikten.

Artikel 23 Opleveringstermijn
1. Onverminderdhetbepaaldeinhetalgemenehoofdstukvandezealgemenevoorwaarden,
heeft Homan recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd indien doorovermacht, door voorrekening van dewederpartij komende
omstandigheden, door
meerwerkopdracht of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering, niet vanHoman kanworden gevergddathetwerkbinnendeovereengekomen
termijn wordt opgeleverd.
2. Indiendeaanvangofdevoortgangvanhetwerkwordt vertraagddoorfactoren,waarvoorde
wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Homan voortvloeiende schade en
kosten door de wederpartij te worden vergoed.
Artikel 24 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van de installatie opdracht geheel of gedeeltelijk te
schorsen. Voorzieningen die Homan ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als
meerwerk verrekend. Schade die Homan ten gevolge van de schorsing lijdt, dient haar te
worden vergoed. Schorsing ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening
van Homan.
3. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
zeggen. Homanheeftindatgevalrechtopdeovereengekomenprijs, vermeerderdmetde
kostendiezijals gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met eventueel
door de beëindiging bespaarde kosten. Homan zendt de wederpartij een gespecificeerde
eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 25 Meerwerk
1. Verrekening van meerwerk vindtplaats:
a. ingeval vanwijzigingen indeovereenkomst danweldevoorwaardenvanuitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van langere duur van gebruik van eigendommen van Homan dan overeengekomen;
d. ingeval van extra werk in verband met de aansluiting of afsluiting van (extra) voorzieningen;
e. ingeval van het verrichten van extra werkzaamheden en gebruik van extra materialen
waar redelijkerwijs geen rekening mee kon worden gehouden doorHoman op hetmoment van het
sluiten van de overeenkomst.
2. Wijzigingen indeovereenkomstdanwelde voorwaarden van uitvoering zullen bij voorkeur
schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de
aanspraken van Homan op verrekening van meerwerk onverlet.
3. Stelposten zijn in deovereenkomst genoemde bedragen, die indeprijszijnbegrepenendie
bestemdzijnvoorhetverrichtenvanwerkzaamheden,welkeopdedagvande
overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke nader moeten worden
ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordtin de overeenkomst vermeld waarop deze
betrekking heeft.
4. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Homan
gebruikelijk berekendeprijzen,teverhogenmeteenopslag vooradministratiekosten en
risico.

Artikel 26 Eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na afronding van de installatie opdracht dient Homan
de eindafrekening in.
2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer
ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe
onder meer opgenomen:
– de prijs ingevolge de overeenkomst;
– een specificatie van hetmeerwerk;
– een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar
te vorderen hebben en hadden;
3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op hetsaldo, voortvloeiend uit hetin
het vorige lid bedoeld overzicht, hetgeen reedsisbetaald inmindering tebrengen.
De berekening van de door de wederpartij aan Homan te vergoeden omzetbelasting
geschiedt afzonderlijk.

Artikel 27 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Homan. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Homan in staat is
adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Homan de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is,zalHomanslechtsaansprakelijkzijnbinnendegrenzenvanhetbepaaldehieromtrent
in deze algemene voorwaarden.

SLOTBEPALING

Artikel 28 Toepasselijk recht; Rechtbank Amsterdam mede bevoegd
Op alle door Homan gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
rechtbank te Amsterdam is mede bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.

Versie 13 juli 2021